معرفی

مشخصات فردی

محمد فلاح تفتی

نام - نام خانوادگی : محمد   فلاح تفتی

پست الکترونیکی : m_fallah@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی الکترونیک (الکترونیک پزشکی)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : هندوستان(دانشگاه آنا)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی پزشکی و برق

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 3

تاریخ استخدام : 1376-11-01

محمد فلاح تفتی
محمد فلاح تفتی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی پزشکی و برق
مرتبه علمی :
    استادیار
^